Previous Page  10 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 42 Next Page
Page Background

Spelen en samen spelen is nog altijd heel

belangrijk op die leeftijd. De ontwikkeling

van jonge kinderen wordt ook gestimuleerd

door het werken met ontwikkelingsmateri-

alen op verschillende onderwijskundige ter-

reinen.

Wij willen u erop wijzen dat basisscholen

een kind mogen weigeren als het nog niet

zindelijk is. Leerkrachten kunnen de andere

kinderen niet alleen laten om het kind te

verschonen. Indien uw kind nog niet zinde-

lijk is gaan wij graag met u in overleg om,

indien nodig, hiervoor een passende oplos-

sing te vinden. Daarnaast stimuleren wij de

kinderen tot zelfredzaamheid (omkleden

voor de gymles etc.).

2.8 Ondersteuning, ondersteunings-

profiel, toelating en begeleiding

Wij hanteren een open toelatingsbeleid,

waarbij wij het belangrijk vinden dat

ouders/verzorgers zich kunnen vinden in

de identiteit en de doelstellingen van de

school.

Belangrijkste criterium bij toelating is:

het kunnen (blijven) bieden van voldoende

ontwikkelingskansen voor ieder kind!

Als u voor onze school kiest dan kiest u ook

voor onze feesten die wij schoolbreed vieren.

Al bij de toelating van kinderen willen wij

goed afwegen in welke mate wij als school

kansen kunnen bieden en hoe we ontwikke-

ling kunnen blijven garanderen.

Dit doen wij in nauw overleg met ouder(s)

c.q. verzorger(s) en indien wenselijk samen

met andere deskundigen. De school kan, na

overleg met ouder(s), verzorger(s) en even-

tueel externe deskundigen, tot de conclusie

komen dat zij zichzelf onvoldoende in staat

acht om het kind de nodige ontwikkelings-

kansen te kunnen bieden. Is dat het geval,

dan adviseert de school een andere vorm

van onderwijs en kan zij dus de betre ende

leerling, met redenen omkleed, weigeren.

Voor alle duidelijkheid: ook het totaal aantal

leerlingen in een groep en/of het aantal kin-

deren dat specifieke (extra) ondersteuning

nodig heeft kan onderdeel uitmaken van

deze afweging!

Ernstige stagnatie in de ontwikkelings-

voortgang gedurende de schoolloopbaan

kan tot heroverweging van de beslissing

leiden. Hierbij staat het verkrijgen van zo

optimaal mogelijke ontwikkelingskan-

sen voorop. Uiteraard gaat een dergelijke

heroverweging altijd in samenspraak met

zowel de ouder(s), verzorger(s), als ook

met externe deskundigen. Dit overleg kan

er toe leiden dat de school uiteindelijk sa-

men met alle betrokkenen op zoek gaat

10

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017