Previous Page  12 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 42 Next Page
Page Background

Wat doet de school om die specifieke

begeleiding zo goed mogelijk te laten

verlopen?

a Schoolorganisatie

Onze schoolorganisatie is zo ingericht

dat ook kinderen, die speciale aandacht

behoeven een doorgaande ontwikkeling

kunnen doormaken. We hebben structureel

formatie beschikbaar voor interne bege-

leiding en voor de inzet van ‘meer handen’

in de groep. Wij streven ernaar dat alle

kinderen meedoen en kunnen oefenen om

zelfstandig en in samenwerking te functi-

oneren. Daarnaast kan er gebruik gemaakt

worden van de instructietafel.

b Vergroten van de didactische en peda-

gogische vaardigheden van de leer-

krachten:

nascholing van alle teamleden

klassenconsultaties bij alle teamleden

zo nodig individuele begeleiding van

teamleden

c Bewaken van leer- en ontwikkelings-

lijnen. Wat wordt van de leerkracht

verwacht?

Het gebruiken van een instructietafel

Regelmatig en systematisch observeren

van alle kinderen

Reflecteren op eigen rol en handelen

Afnemen van methodegebonden

toetsen en maken van een foutenanalyse

Afnemen van de toetsen van het Cito

Leerling- en Onderwijs VolgSysteem

Volgen van ‘protocol leesproblemen en

dyslexie’

Opstellen (eventueel in overleg met

de interne begeleider) uitvoeren en

evalueren van groepsplannen

Voeren van oudergesprekken

Vastleggen van gesprekken met ouders

in ons digitaal administratieprogramma

ParnasSys

De toetsresultaten bespreken in de zorg-

gesprekken met de interne begeleider

Leerlingen bespreken in een leerlingbe-

spreking

Maken van een overdracht voor de

overgang naar de volgende groep en/of

(tussentijdse) overgang naar een

andere school.

Het leerlingvolgsysteem

Ten behoeve van een zo goed mogelijke

begeleiding van elk kind, leggen we het

volgende vast:

gegevens over gedrag

gegevens over de ontwikkeling in

spelactiviteiten, constructieve en

beeldende activiteiten, taal-, lees- en

schrijfactiviteiten, reken- en wiskunde

activiteiten en gespreksactiviteiten

gegevens over werkhouding en de

sociale en emotionele ontwikkeling in

ParnasSys

leervorderingen met behulp van het Cito

Leerling- en Onderwijs VolgSysteem en

methodegebonden toetsen

gegevens over de thuissituatie, die voor

de school van belang kunnen zijn

Toetsen

In alle groepen worden methodegebonden

toetsen geregistreerd. Daarnaast gebruiken

we op vastgestelde momenten in het jaar

de methode onafhankelijke toetsen van het

Cito Leerling- en Onderwijs VolgSysteem.

12

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017