Previous Page  13 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 42 Next Page
Page Background

Voor een overzicht van de toetsen en de

toetsmomenten verwijzen we naar de

toetskalender. Ouders worden via de rap-

porten geïnformeerd over de uitslagen.

Gerichte aandacht voor leer- en/of

gedragsproblemen:

a Consultatie en diagnostisering

Als er problemen geconstateerd worden,

vindt consultatie plaats van:

allereerst de direct betrokken leer-

krachten en/of collegiale consultatie

de intern begeleider

externe deskundige(n)

Twee keer per jaar worden de leerlingen

besproken in de groepsbespreking tus-

sen leerkracht en intern begeleider. In dit

gesprek komen het cognitieve en sociaal-

emotionele functioneren, alsmede de

werkhouding aan de orde. Hierbij wordt

besproken: het groepsoverzicht van het

Cito Leerling- en Onderwijs VolgSysteem,

welke kinderen opvallen en welke aanpak

gehanteerd wordt of gaat worden.

Een leerkracht kan, indien nodig, op ieder

gewenst moment contact opnemen met

de intern begeleider.

Naast de bovengenoemde groepsbe-

spreking vinden er ook kindbesprekingen

plaats. Daarin praten teamleden met

elkaar over een, door een van de collega’s

ingebrachte, situatie rond een leerling.

Het resultaat van beide besprekingen

wordt schriftelijk vastgelegd in ParnasSys.

Op basis van de signaleringsgegevens

kunnen de gedrags- en/of leerproblemen

die bij de kinderen opvallen goed in kaart

gebracht worden. Het analyseren van sig-

naleringsgegevens gebeurt in eerste instan-

tie door de groepsleerkracht. Eventueel in

samenwerking met de intern begeleider. Er

wordt door de groepsleerkracht, in overleg

met de intern begeleider, een groepsplan

opgesteld aan de hand waarvan extra hulp

c.q. begeleiding geboden gaat worden. In

situaties waarin een groepsplan uiteinde-

lijk niet leidt tot de gewenste resultaten, of

als het probleem moeilijk helder te krijgen

is, wordt het kind besproken. Het interne

zorgteam komt met aanbevelingen voor

leerkracht(en) en ouder(s) om de begelei-

ding van het kind verder te optimaliseren.

Op afroep maken we ook gebruik van ex-

terne deskundigen. Voor bespreking met

een externe deskundige zal vooraf altijd de

toestemming van de ouder(s) gevraagd

worden.

13