Previous Page  14 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 42 Next Page
Page Background

Naast de toetsen uit het Cito Leerling- en

Onderwijs VolgSysteem en de methode-

gebonden toetsen maken we ook gebruik

van:

het dyslexieprotocol

het dyscalculieprotocol

toetsen uit de orthotheek

het toetsinstrument voor sociaal-

emotionele ontwikkeling (ZIEN)

Resultaten van uitgevoerde diagnoses

worden door de intern begeleider en de

groepsleerkracht besproken. In situaties

waarin kinderen met behulp van een han-

delingsplan specifieke aandacht krijgen,

worden de ouders daarvan op de hoogte

gesteld.

b De uitvoering van handelingsplannen

Aan de hand van een handelingsplan wordt

individueel of groepsgewijs hulp geboden.

De hulp kan op de volgende manieren

gerealiseerd worden:

door de groepsleerkracht, ingepast in

de klassensituatie en/of gecombineerd

met oefeningen voor in de thuissituatie

voor leerlingen met een specifieke

beperking op het gebied van taal is het

‘Protocol leesproblemen en dyslexie’

van toepassing. In dit protocol staat de

procedure met betrekking tot lezen en

spellen uitvoerig beschreven

c Evaluatie

Evaluatie vindt plaats:

door na te gaan of de beschreven doelen

bereikt zijn

door een gerichte observatie van het

gedrag van het kind

bij het volgende moment van signalering

in de groep, zoals op de toetskalender

staat aangegeven

De groepsleerkracht en de intern bege-

leider bespreken de evaluatie. Zij bepalen

14

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017