Previous Page  15 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 42 Next Page
Page Background

in overleg of de extra hulp gecontinueerd

wordt.

d Deelname aan de NSCCT (= niet schoolse

capaciteiten test) in de groepen 4 en 6

Naast het door ons gebruikte Cito Leerling-

en Onderwijs VolgSysteem geeft de NSCCT

nog een extra indicatie over de cognitieve

capaciteiten van ieder kind. Het leerstof-

aanbod kan hierdoor nog beter afgestemd

worden op de leerling.

e Aandacht voor leerlingen, die meer aan

kunnen dan de basisstof

We achten het van belang om leerlingen,

die snel en goed hun basisstof verwerken,

extra stof aan te bieden. Het signaleren

vindt plaats in de groep door observaties

tijdens de les en door het afnemen van

toetsen van het leerlingvolgsysteem.

Indien geconstateerd wordt dat een leer-

ling veel meer aan kan en dat het kind

zodanig in zijn ontwikkeling wordt geremd

dat dit ongunstig is voor zijn/haar welbe-

vinden, wordt het niveau nader bepaald.

Voor leerlingen met extra ondersteuning

van Passenderwijs (zie hieronder) wordt

een ontwikkelingsperspectief gemaakt.

Toetsing en evaluatie vinden regelmatig

plaats met de toetsen van het leerlingvolg-

systeem.

f Passend onderwijs

Binnen het onderwijs zullen reguliere basis-

scholen en scholen voor speciaal (basis)

onderwijs nauwer samenwerken met als

doel passende ondersteuning te bieden

zodat kinderen zich optimaal kunnen ont-

wikkelen. Passend Onderwijs is een andere

manier van denken waarbij mogelijkheden

voorop staan in plaats van beperkingen.

Niet de vraag: ‘wat heeft dit kind?’, maar:

‘wat heeft dit kind nodig?’ staat centraal.

Met Passend Onderwijs wordt ook de

‘zorgplicht’ voor schoolbesturen ingevoerd.

Elke school heeft de plicht te onderzoeken

of zij kinderen met intensieve onderwijsbe-

hoeften een passend onderwijsaanbod kun-

nen bieden. Wanneer dit niet op de school

van aanmelding te realiseren is, zoekt de

school gezamenlijk met ouders naar een

passende school. De school kan hierbij on-

dersteuning vragen van de coördinator van

Passenderwijs. Het zorgprofiel kunt u inzien

bij de directie.

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Passenderwijs stelt zich ten doel voor elk

kind een zo thuis nabij mogelijk passend

aanbod te bieden. Om dit te realiseren zijn

afspraken gemaakt over het niveau van ‘ba-

sisondersteuning’ en ‘extra ondersteuning’.

Alle scholen dienen de vastgestelde basis-

ondersteuning te bieden. Passenderwijs zal

de komende jaren de scholen hierin blijven

ondersteunen. Passenderwijs doet dit door

de inzet van meerpartijenoverleggen en

consultaties op scholen, de leeskliniek en

trainingen. Een aanmelding hiervoor kan

gedaan worden bij het Loket van Passen-

derwijs middels het Groeidocument.

Een kind met intensievere onderwijsbe-

hoeften dan in de basis op de school wordt

geboden, kan in aanmerking komen voor

‘extra ondersteuning’. De ‘extra ondersteu-

ning’ wordt binnen Passenderwijs vorm-

gegeven middels arrangementen. Scholen

kunnen zich melden bij het Loket van Pas-

15