Previous Page  16 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 42 Next Page
Page Background

senderwijs indien ‘extra ondersteuning’

gewenst is. De manier van werken en het

ondersteuningsaanbod van Passenderwijs

is beschreven in het Ondersteuningsplan en

beschikbaar op de website www.passen-

derwijs.nl

.

Schoolkeuze, aanmelding en toelating

Als ouder kiest u zelf een school voor uw

kind, ook als uw kind extra ondersteuning

nodig heeft. U bepaalt zelf waar u uw kind

aanmeldt. Informatie over de ondersteu-

ning die een school biedt, kunt u vinden in

het ondersteuningsprofiel van de school.

In geval van aanmelding bij één van de bij

Passenderwijs aangesloten scholen, waarbij

de school niet aan de onderwijsbehoeften

van het kind kan voldoen, zal de procedure

worden gehanteerd welke binnen het sa-

menwerkingsverband is vastgesteld. Deze

procedure is als bijlage opgenomen in het

ondersteuningsplan van Passenderwijs.

Bij besluit tot toelating of weigering zal de

directie overleggen met het team. Het uit-

gangspunt is dat bij toelating de leerling

de gehele basisschoolperiode op de school

kan blijven. Uiteraard met inachtneming

van het ontwikkelingsverloop van het kind.

Het aannemen van een kind met verwijzing

van de CVI (Commissie van Indicatiestel-

ling) is in de volgende situaties mogelijk:

De maximale opnamecapaciteit in een

groep is nog niet bereikt

Noodzakelijke bouwkundige aanpassin-

gen moeten binnen het verkregen bud-

get gerealiseerd kunnen worden

Er moet voorzien kunnen worden in de

benodigde extra formatieruimte c.q.

noodzakelijke deskundigheid

De veiligheid van de anderen in de groep

komt niet in gevaar

Het onderwijsleerproces voor alle kinde-

ren mag er niet door belemmerd worden

Er is geen aanmerkelijke progressie in

het ziektebeeld te verwachten, waardoor

de grens van de noodzakelijke deskun-

digheid en/of ondersteuning bereikt wordt

Er moet een blijvende, stijgende ontwik-

kelingslijn te verwachten zijn

De ouders moeten akkoord gaan met

het stappenplan, zoals bij de intake

is opgesteld

Tot slot: als het ontwikkelingsverloop ge-

durende het verblijf op onze school ernstig

stagneert dan moet, in samenwerking met

ouder(s) en externe deskundigen, opnieuw

bekeken worden of en zo ja, hoe langer

verblijf bij ons op school, mogelijk blijft. Het

kan ook zijn dat er gezocht moet worden

naar een andere school die wel voldoende

mogelijkheden en kennis in huis heeft.

2.9 De schoolkeuzeprocedure ziet

er stapsgewijs als volgt uit:

De school geeft de ouders informatie waar-

in vermeld staat hoe het advies tot stand

komt. Wij zijn gehouden aan de richtlijnen

van OSO (Overstap Service Onderwijs).

2.10 Samenwerking binnen het

bestuur van de stichting

Onze school maakt deel uit van de

Stichting AURO.

Op 1 januari 2006 is het openbaar basis-

onderwijs in de gemeenten Aalsmeer,

Uithoorn en De Ronde Venen bestuurlijk

16

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017