Previous Page  17 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 42 Next Page
Page Background

gefuseerd. Sindsdien is de Stichting AURO

het bevoegd gezag van de openbare

basisscholen in deze gemeenten. Door

deze operatie is het onderwijs los gemaakt

van de andere onderdelen van de ge-

meente, zodat de focus puur op de scholen

ligt. Het onderwijs wordt verzorgd in 10

scholen.

De scholen worden gekenmerkt door

verscheidenheid. De buurt, omvang en

leerlingenpopulatie verschilt van school tot

school. Onderwijskwaliteit staat hoog in het

vaandel van alle AURO-scholen. Dit komt

bijvoorbeeld tot uiting in het regelmatig

bijscholen van het personeel en het gebruik

van actuele lesmethoden.

De dagelijkse, bovenschoolse leiding over

de Stichting AURO ligt in handen van de

directeur/bestuurder: de heer J. Postma.

Elke school heeft haar eigen directie. Ook

zijn aan elke school een ouderraad (OR)

en een medezeggenschapsraad (MR)

verbonden. De schooloverstijgende

belangen worden behartigd door de ge-

meenschappelijke medezeggenschapsraad

(GMR). Deze raad volgt kritisch alle boven-

schoolse zaken en geeft gevraagd en

ongevraagd advies. Elke school van onze

Stichting heeft zijn eigen identiteit en ont-

wikkelt die verder. Het team van leerkrach-

ten, de medezeggenschapsraad en de

ouderraad bepalen samen het bijzondere

karakter van hun school.

De Stichting AURO bestuurt de volgende

scholen:

OBS Samen Een te Aalsmeer

OBS De Zuidooster te Aalsmeer

OBS Kudelstaart te Kudelstaart

OBS De Eendracht te Mijdrecht

OBS Molenland te Mijdrecht

OBS De Trekvogel te Mijdrecht

OBS De Kajuit te Uithoorn

OBS De Toermalijn te Uithoorn

OBS De Pijlstaart te Vinkeveen

OBS Willespoort te Wilnis

17