Previous Page  19 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 42 Next Page
Page Background

daarbij wel aan de wet houden.

Autonomie

betekent dat iedereen zelf

kan bepalen wie hij/zij wil zijn en hoe hij/

zij zijn/haar leven wil leiden. Ieder is dus

bijvoorbeeld vrij om zelf te bepalen welke

denkbeelden of welk geloof voor hem/haar

belangrijk is. Daarbij moet je je wel houden

aan de wet.

Afwijzen van onverdraagzaamheid:

Onverdraagzaamheid (ook wel intolerantie

genoemd) is het tegenovergestelde van

tolerantie. Het betekent dat je vindt dat

andere mensen of groepen, dingen waar jij

het niet mee eens bent, niet zouden mogen

denken of doen; en dat je het niet nodig

vindt dat ieder de ruimte krijgt om zo’n

mening of zulk gedrag te hebben.

Afwijzen van discriminatie:

discriminatie

betekent dat mensen of groepen bij

anderen achtergesteld worden, of dat je

vindt dat er voor mensen met andere

denkbeelden of gebruiken niet zoveel

ruimte hoeft te zijn, of dat die denkbeel-

den of gebruiken misschien zelfs verboden

moeten worden.

Drie domeinen

Bij burgerschapsvorming staan drie

domeinen centraal:

Democratie

- kennis over de democrati-

sche rechtstaat en politieke besluitvorming;

democratisch handelen en de maatschap-

pelijke basiswaarden.

Participatie

- kennis over de basiswaarden

en mogelijkheden voor inspraak en vaar-

digheden en houdingen die nodig zijn om

op school en in de samenleving actief mee

grond- en mensenrechten, duurzame

ontwikkeling, conflicthantering, sociale

verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en

het omgaan met maatschappelijke diver-

siteit. Die kennis komt niet alleen uit het

boekje, maar wordt ook geleerd door te

oefenen in de praktijk.

Basiswaarden

Vrijheid van meningsuiting

betekent dat

je mag zeggen of schrijven wat je denkt,

of tegen de opvatting van anderen in mag

gaan. Iedereen mag dus ook zijn of haar

geloof uitdragen, of zijn of haar mening aan

anderen voorhouden, binnen de regels van

de wet.

Gelijkwaardigheid

betekent dat mensen

van gelijke waarde zijn. Daarbij maakt het

niet uit wat hun denkbeelden zijn of wat

ze geloven. Je hoeft niet te vinden dat die

denkbeelden of gebruiken zelf waarde-

vol zijn, maar wel dat mensen met andere

denkbeelden en gebruiken niet minder

waard zijn dan jij of dan jouw groep.

Begrip voor anderen

betekent dat je

probeert te begrijpen waarom mensen

of groepen bepaalde denkbeelden of

gebruiken hebben: wat is de achtergrond

daarvan en waarom is dat belangrijk voor

een ander.

Verdraagzaamheid

(ook wel tolerantie

genoemd) betekent dat je de mening of

het gedrag van een ander accepteert, ook

al ben je het er helemaal niet mee eens.

En het betekent ook dat je ieder de ruimte

wilt geven om zo’n mening of zulk gedrag

te hebben. Natuurlijk moet iedereen zich

19