Previous Page  23 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 42 Next Page
Page Background

Als u zich kandidaat wilt stellen voor de

OR, geeft u dit dan door aan de directie

of de voorzitter van de ouderraad.

De hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage

wordt in overleg met de directie vastge-

steld en ter goedkeuring voorgelegd aan

de medezeggenschapsraad. Voor het

schooljaar ‘15/16 is deze vastgesteld op

€ 57,50. In de PEN zal het actuele bedrag

aangegeven worden. Deze bijdrage heeft

een vrijwillig karakter. Het niet voldoen van

de ouderbijdrage kan consequenties heb-

ben voor de deelname aan de door de OR

gefinancierde activiteiten.

5. Relatie met ouders

5.1 Betrokkenheid ouders

Ouderraad

De ouderraad (OR) heeft als voornaamste

doelstelling de samenwerking tussen de

ouders en de school en de belangstelling

voor de school te stimuleren.

Zij organiseert samen met het onderwijs-

team allerlei activiteiten, zoals sinterklaas-

en kerstfeest, schoolreizen en excursies.

De OR houdt een jaarvergadering, waarin

zij verantwoording aflegt aan de ouders.

De OR kan besluiten leerlingen uit te

sluiten van deelname aan door haar

georganiseerde en gefinancierde

activiteiten, indien de ouderbijdrage voor

de betre ende leerling(en) niet voldaan is.

23