Previous Page  24 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 42 Next Page
Page Background

Waarvoor gebruikt de ouderraad deze

bijdrage?

U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld de

extra activiteiten in het kader van verschil-

lende vieringen (sinterklaasfeest, Kerstmis,

Pasen) en sport- en speldagen. En natuur-

lijk ook aan het jaarlijkse schoolreisje en

de excursie, die in z’n geheel uit de ouder-

bijdrage worden bekostigd.

Ouderhulp

Er is vaak behoefte aan hulp van ouders bij

activiteiten in of buiten de school, zoals bij-

voorbeeld een bezoek aan de bibliotheek.

Aan het begin van elk schooljaar wordt

onder de ouders een ‘ouderhulpformulier’

verspreid, waarop zij kunnen aangeven

bij welke onderdelen zij willen helpen. De

school prijst zich gelukkig dat vele ouders

bereid zijn om te assisteren.

Klassenouders

In iedere groep werken we met één of twee

klassenouders. Zij bieden de leerkracht veel

ondersteuning, met name op organisato-

risch gebied.

Aan het begin van het schooljaar wordt

middels de leerkracht een oproep gedaan

voor nieuwe klassenouders.

Het spreekt bijna voor zich dat alle ouders

betrokken zullen zijn bij hun kinderen. Er

zijn echter ook tal van gebieden, waarbij

ouders bij de school als organisatie kunnen

worden betrokken.

Contact ouders en school

Als uw kind van een andere basisschool

komt, wordt u na enkele weken op school

uitgenodigd om te praten over de eerste

ervaringen zowel thuis als op school

Als de groepsleerkracht de ouders niet

kent, nodigt hij/zij de ouders aan het

begin van het schooljaar uit voor een

kennismakingsgesprek

Aan het begin van het schooljaar wordt

u uitgenodigd voor een informatieavond,

waarin alle aspecten, die specifiek voor

deze groep zijn, met de ouders bespro-

ken worden

De ouders van de leerlingen worden

tijdens een schooljaar minimaal 2 keer

door de groepsleerkracht uitgenodigd

om de ontwikkeling en de vorderingen

van hun kind te bespreken tijdens

zogenaamde 10-minuten gesprekken

Vanaf eind groep 1 ontvangen de leerlin-

gen een rapport.

In groep 8 worden de ouders in de

eerste helft van het schooljaar 2 keer uit-

genodigd i.v.m. het bepalen van de keuze

voor het voortgezet onderwijs. Overi-

gens: de uitslag van de door de leer-

lingen van groep 8 gemaakte ‘Centrale

Eindtoets’ heeft geen invloed op het

advies van de school. Dit advies wordt

namelijk in januari verstrekt, terwijl de

toets later gemaakt wordt

Indien er aanleiding toe is, zal de groeps-

leerkracht tussentijds contact met u

opnemen om een afspraak te maken. Dit

kan zijn als er bijvoorbeeld onverwachts

problemen optreden op cognitief of

sociaal-emotioneel gebied

24

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017