Previous Page  29 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 42 Next Page
Page Background

Bezoek arts

Indien het persé noodzakelijk is dat u

onder schooltijd met uw kind naar een

dokter of tandarts moet, doet u dit dan

zoveel mogelijk ‘s middags. Meldt u dit

van tevoren bij de groepsleerkracht.

Uw dochter of zoon mag slechts onder

schooltijd de school verlaten indien u uw

kind zelf komt halen. Dit heeft te maken

met de aansprakelijkheid.

Verzekeringen

De ouderraad draagt er zorg voor dat de

kinderen bij schoolreisjes en excursies goed

verzekerd zijn. Daarnaast heeft het bestuur

voor de leerlingen een ongevallenverzeke-

ring afgesloten.

Bedrijfshulpverlening

De school beschikt over voldoende

bedrijfshulpverleners die jaarlijks worden

bijgeschoold. De BHV coördinator zorgt

jaarlijks voor de actualisering van het

ontruimingsplan en organiseert een

ontruimingsoefening.

De ontruimingsinstallatie en de brandblus-

middelen worden jaarlijks gekeurd door

een gecertificeerd bedrijf.

Klachtenregeling/regeling ter voor-

koming van seksuele intimidatie

Binnen de organisatie is een leerkracht

contactpersoon voor de bovenschools

aangestelde vertrouwenspersoon. Voor

de klachtenregeling verwijzen wij u naar

de vastgestelde klachtenregeling van de

Stichting AURO.

Je veilig voelen op school

Het onderwijsteam is constant zeer alert op

pestgedrag van de leerlingen. Ondanks alle

aandacht die wij eraan besteden, komt het

nog altijd voor. Het is evenwel ook zo, dat

veel zaken niet in de school plaatsvinden,

maar juist daar buiten. Zodoende kunnen

er bepaalde dingen buiten ons gezichtsveld

vallen. Wordt uw kind of een ander kind

gepest of wordt uw kind als pester gezien,

neem dan direct contact met ons op! Op

die manier zijn wij namelijk in staat om er

iets aan te doen.

Overigens stelt de school zich op het

standpunt dat zij niet alleen de zorg heeft

voor uw kind als het op het schoolplein of

in de school is. Ook bij het van - en naar

huis gaan, voelt de school zich, samen met

u, verantwoordelijk.

De school hanteert een anti- pestprotocol.

Deze is te vinden op onze website: ’Veilig

voelen op school’.

Adreslijsten

Wij gaan er van uit dat u akkoord gaat met

het verspreiden van adreslijsten. Mocht u

dat niet wensen, dan kunt u dit kenbaar

maken bij de administratie van onze school.

29