Previous Page  31 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 42 Next Page
Page Background

8.1 Inbreng ouders bij het onderwijs,

medezeggenschap

Ouderraad (OR)

Voor meer informatie hierover verwijzen wij

u naar punt 5.1.

Medezeggenschapsraad (MR)

Net zoals in het bedrijfsleven kent het

onderwijs een regeling voor medezeggen-

schap. In de Wet Medezeggenschap op

Scholen (WMS) is de inspraak van zowel

onderwijsgevenden als van ouders gere-

geld. De vertegenwoordigers vanuit het

team en vanuit de ouders vormen samen

de medezeggenschapsraad.

De essentie van medezeggenschap is het

mede sturing geven aan (het beleid van) de

school. De rol van ouders binnen de school

is niet alleen meedoen aan allerlei activitei-

ten, maar ook meedenken. Via de MR kun-

nen ouders over bepaalde onderwerpen

ook adviseren of meebeslissen. Ouders

kunnen hun vertegenwoordigers in de MR

daartoe vragen of suggesties en ideeën

meegeven. De MR legt de vragen over de

school altijd voor aan de leerkracht en/of

de schoolleiding.

De MR is bevoegd alle aangelegenheden

die de school betre en te bespreken met

de schoolleiding en deze voorstellen te

doen c.q. standpunten kenbaar te maken.

In het reglement van de MR komen een

aantal situaties voor waarover de directie

van de school advies/instemming aan de

MR moet vragen.

De medezeggenschapsraad van de Een-

dracht komt ca. 1x in de 6 weken bijeen.

Via vaste agendapunten blijft de MR op de

hoogte van de actuele ontwikkelingen in

de school. Deze zijn vooraf ingepland (zie

‘schoolplan’/’jaarplan’). Voordeel van deze

aanpak is dat de onderwerpen voorbereid

kunnen worden en er voldoende tijd is om

8. Rechten en plichten van ouders

31