Previous Page  32 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 42 Next Page
Page Background

er inhoudelijk de nodige aandacht aan te

besteden. Op uitnodiging van de MR woont

de directie een deel van de vergadering bij.

Gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad (GMR)

Naast de schoolgebonden medezeggen-

schapsraden (MR) is er een schoolover-

stijgende gemeenschappelijke medezeg-

genschapsraad (GMR), waar leden van de

MR van de Eendracht ook zitting in hebben.

8.2 De klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens

misverstanden of worden er af en toe

fouten gemaakt. Dit wordt in eerste in-

stantie met de leerkracht van uw kind en/

of andere betrokkenen besproken. Ons

streven is dat elke leerkracht u en/of uw

kind altijd serieus neemt en goed naar u

en/of uw kind luistert en samen met u en/

of uw kind naar de best mogelijke oplos-

sing zoekt.

Mocht u het idee hebben dat u niet

serieus genomen wordt of dat er niet

goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u

de zaak bespreken met de directeur of de

interne contactpersoon. Deze laatst ge-

noemde is aangesteld om ervoor te zor-

gen dat klachten van ouders of kinderen

altijd serieus worden genomen en op een

passende manier worden aangepakt.

Elke ouder of elk kind kan een beroep op

haar doen als er problemen zijn, van welke

aard dan ook, waar u of uw kind niet met

iedereen over durft of wil praten. Het ge-

sprek wordt vertrouwelijk behandeld en

er worden geen stappen gezet zonder uw

toestemming. Zeker wanneer er in uw ogen

sprake is van machtsmisbruik, is het ver-

standig om met de interne contactpersoon

hierover te praten. Wij spreken van machts-

misbruik wanneer het gaat over zaken als

(seksuele) intimidatie, pesten, mishande-

ling, discriminatie, onheuse bejegening,

fysiek geweld, inbreuk op de privacy en

dergelijke. Ook kan het gaan over de didac-

tische, pedagogische en/of organisatori-

sche aanpak van uw kind of de groep waar

uw kind in zit.

In het overleg met de interne contact-

persoon wordt bekeken wie er moet wor-

den ingeschakeld om tot de best mogelijke

oplossing te komen. Als het nodig mocht

zijn wordt een klacht doorverwezen naar

de externe vertrouwenspersoon en/of de

onafhankelijke klachtencommissie. Ons be-

stuur heeft het landelijk model klachtenre-

geling ondertekend. Deze regeling is in te

zien bij de directie.

Samengevat: bij klachten en onvrede:

1. eerst overleg met de groepsleerkracht;

bij onvoldoende resultaat

2. overleg met de directie of

3. overleg met de interne contactpersoon

(Ida Sietsma); bij onvoldoende resultaat

4. inschakeling van de externe vertrouwens-

persoon (Karin van den Heuvel,

Gaslaan 18, 3606 CN te Maarssen,

0346 557121); bij onvoldoende resultaat

5. indiening van de klacht bij de onafhan-

kelijke klachtencommissie

Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind

rechtstreeks een klacht indient bij de

onafhankelijke klachtencommissie. Dit

moet altijd schriftelijk gebeuren. De interne

contactpersoon kan u of uw kind hierbij

behulpzaam zijn.

32

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017