Previous Page  37 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 42 Next Page
Page Background

worden geplaatst. Wij gaan ervan uit dat

ouders hiertegen geen bezwaar hebben.

Indien u beslist niet wenst dat uw kind her-

kenbaar op de website in beeld komt, ver-

zoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Filmen door een leerkracht

Langs deze weg vragen wij u toestemming

voor het maken van video-opnames, die

gebruikt worden voor studiedoeleinden

door een leerkracht. De filmopnames wor-

den na gebruik vernietigd. indien u beslist

niet wenst dat uw kind herkenbaar in beeld

komt, verzoeken wij u dit kenbaar te maken

bij onze administratie. Dit kan ook digitaal,

via e-mailadres:

info@obs-eendracht.nl

9.7 Samenwerken met PABO’s

en ROC’s

Wij bieden op onze school PABO-

studenten die een opleiding voor leerkracht

volgen en studenten van ROC’s de gele-

genheid om stage te lopen. Alle studenten

worden begeleid door de groepsleerkrach-

ten en door Ida Sietsma.

9.8 Jeugdnetwerk

Het jeugdnetwerk is een overlegorgaan dat

wordt gevormd door mensen die vanwege

hun beroep dagelijks contact hebben met

kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders.

Gezamenlijk zoeken deze mensen naar een

oplossing voor problemen waarbij gebruik

wordt gemaakt van elkaars deskundigheid.

Signaleren en voorkomen van problemen

staat centraal. Een maatschappelijk werker

van Kwadraad, een jeugdverpleegkundige

van de GGD Jeugdgezondheidszorg, intern

begeleiders van basisscholen, vertegen-

woordigers van de peuterspeelzaal, het

voortgezet onderwijs, kinderdagverblijf en

naschoolse opvang en de leerplichtambte-

naar maken deel uit van het jeugdnetwerk.

9.9 Medisch

Het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is

er voor vragen over school, vriendschap-

pen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of

geld. Het CJG wil meedenken met vragen

rondom opgroeien en opvoeden. Zowel

ouders als jongeren en kinderen kunnen

een beroep doen op het CJG. In het CJG

werken het Consultatiebureau, Jeugdge-

zondheidszorg 4-19 jaar van GGD Midden-

Nederland en het maatschappelijk werk

nauw met elkaar samen. Elke gemeente

heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar

via de mail, telefoon of je kunt binnen lopen

op het inloopspreekuur. Adres, telefoon-

nummers en spreekuurtijden (zowel inloop

als telefonisch) zijn te vinden op de website

van het CJG van onze gemeente. De GGD

is kernpartner binnen het CJG.

De GGD voor kinderen in het basis-

onderwijs

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van

GGD Midden-Nederland werkt preventief

aan een gezonde groei en ontwikkeling

van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Daarom

onderzoekt de GGD alle kinderen op

verschillende leeftijden, om zodoende

mogelijke problemen in het opgroeien

tijdig op te sporen. Mochten er problemen

gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het

bewandelen van de juiste weg. Aan elke

school is een jeugdgezondheidszorgteam

van de GGD verbonden. Dit team bestaat

37