Previous Page  39 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 42 Next Page
Page Background

belangrijk dat u tijdig met deze vragen of

problemen komt. Daarom kunt u altijd tele-

fonisch of schriftelijk een extra onderzoek

of gesprek aanvragen.

Hoofdluis

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend

probleem op basisscholen en verenigingen.

Hoofdluis is niet iets waarvoor men zich

hoeft te schamen, het heeft namelijk niets

met persoonlijke hygiëne te maken. Luizen

zitten het liefst op schoon haar!

Om de school luizen- en netenvrij te

houden is er een aantal ouders dat de con-

trole op zich neemt. Zij gaan als volgt te

werk: Vijf keer per jaar worden alle kinderen

gecontroleerd op luizen en/of neten. De

data van deze controles vindt u op de

schoolkalender/PEN. Als blijkt dat een kind

een besmetting van luizen of neten heeft,

wordt contact opgenomen met de desbe-

tre ende leerkracht en de directie. Vervol-

gens worden de ouders door hen ingelicht,

zodat dezelfde dag nog een behandeling

gestart kan worden. Na twee weken volgt

een hercontrole om te bepalen of het kind

luizen- en netenvrij is.

Bij besmetting binnen een groep krijgen

de kinderen hierover een informatiebrief

mee naar huis.

Voor een e ectieve bestrijding van hoofd-

luis is het van zeer groot belang dat de

juiste behandelingsmethode wordt gevolgd

om uitbreiding van de besmetting te voor-

komen; kammen, kammen, kammen...

Op onze website vindt u meer informatie.

Besmettelijke ziekten

Mocht uw kind te maken krijgen met

besmettelijke ziekten, zoals kinkhoest,

waterpokken, mazelen, de bof en derge-

lijke, meldt u dit dan direct bij de groeps-

leerkracht van uw kind. Wij kunnen dan

de (eventueel) noodzakelijke maatregelen

tre en om besmetting van andere kinderen

zoveel mogelijk te beperken.

EHBO

Ook op en om school komen ongelukjes

voor. Bij elke vorm van twijfel rondom de

aard van de verwonding wordt direct

contact met u, of het door u opgegeven

‘noodtelefoonnummer’ opgenomen. Krijgt

de school bij beiden geen gehoor, dan

nemen wij, indien nodig, zelf het initiatief

voor een bezoek aan de (huis-)arts.

39