Previous Page  4 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 42 Next Page
Page Background

1. Wie zijn wij……

1.1 Openbare identiteit

Het is de taak van de school om elk kind

zich optimaal te laten ontplooien. De

Eendracht is een openbare basisschool

waar iedereen in principe welkom is, onge-

acht haar/zijn achtergrond. Wij verwachten

van iedereen dat men andere culturen én

denkwijzen respecteert. Daarnaast wordt

er, met name in de hogere groepen, aan-

dacht besteed aan de verschillende wereld-

godsdiensten en geestelijke stromingen.

1.2 De visie en missie van de school

Waar staan en gaan wij voor als onder-

wijsteam van De Eendracht?

Wij willen alle kinderen op school de kans

en de ruimte geven om actief, betrokken,

met plezier en met succes te kunnen leren,

met elkaar en van elkaar. Daarbij wordt er

vanuit gegaan dat elk kind verschillende

mogelijkheden en behoeften heeft.

De kinderen werken zelfstandig én samen

met anderen, onder eigen verantwoor-

delijkheid, aan de ontwikkeling van eigen

talenten. Daarbij neemt het accent op het

‘leren leren’ tijdens de basisschoolperiode

toe. Een belangrijk element blijft dat een

leerling leerplezier heeft.

De school en de leerkrachten hebben als

taak de omgeving zo in te richten dat ieder

kind zich veilig voelt en zich daardoor op

sociaal, emotioneel en cognitief gebied

kan ontwikkelen. Kinderen worden bij ons

op school in principe leeftijdsadequaat

geplaatst en volgen zo veel mogelijk een

ononderbroken ontwikkelingslijn.

1.3 Het zichtbaar en herkenbaar

maken van de visie

De school draagt zorg voor een zo goed

mogelijk onderwijsaanbod met hoge

opbrengstverwachtingen.

Om onderwijs op maat, passend bij ieder

kind, te realiseren hebben we drie basis-

uitgangspunten: autonomie (ik wil het zelf

doen), competentie (ik kan het) en relatie

(ik voel me thuis). Dit uit zich in het geven

van adaptief onderwijs (onderwijs dat uit-

gaat van verschillen tussen leerlingen en

het onderwijsaanbod daarop aanpast) in

combinatie met talentontwikkeling en coö-

peratief leren (kenmerkend voor coöpera-

tief of samenwerkend leren is de noodzaak

voor leerlingen om bij het uitvoeren van

een leertaak met elkaar samen te werken).

De klas wordt ingedeeld in kleine groepen

leerlingen. In deze coöperatieve leergroe-

pen discussiëren zij met elkaar over de leer-

stof en geven elkaar uitleg en informatie,

overhoren ze elkaar en vullen elkaar aan.

Dit kan op verschillende manieren en dit

kan voor ieder anders zijn; op het gebied

van taal, rekenen, beeld, muziek, beweging,

mens en natuur.

4

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017